Di-Stroy

Het overgrote deel van de overheidsinformatie - om en nabij 85% tot 90%-  komt op basis van de huidige selectiecriteria niet in aanmerking voor permanente bewaring en moet dientengevolge op termijn vernietigd worden. De laatste jaren is de vernietigingsplicht in toenemende mate onder druk komen te staan.

Het programma RaI werkt aan de oplossing daarvan in het project Di-stroy. Dit project is erop gericht om voor het Rijk tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging te komen.

Stand van zaken

Recent onderzoek van de Erfgoedinspectie toont aan dat vrijwel geen enkel departement momenteel uitvoering geeft aan digitale vernietiging in DMS-systemen. Doelstelling van het project Di-stroy is om voor het Rijk tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging te komen. In de RaI-stuurgroepvergadering van 27 september heeft de Erfgoedinspectie dat in haar presentatie nog eens onderstreept. Aansluitend deed het project Di-stroy verslag van zijn acties in de afgelopen maanden:

  • Omdat in een digitale situatie ‘weg’ vrijwel nooit écht weg is, kan bij een algehele ‘harde’ vernietigingsplicht voor alles dat niet permanent bewaard moet blijven, slechts sprake zijn van een ‘best effort’. In de Proof of Concept Systeemoverstijgend vernietigen gaan we daarom samen met één of twee startups zoeken naar innovatieve, technologische oplossingen hiervoor. Tijdens het Impact Startup Fest op 2 oktober in Den Haag is daarvoor een aantal nuttige contacten gelegd;
  • Project Di-stroy heeft een discussienotitie gemaakt, waarin wordt gesignaleerd welke knelpunten worden veroorzaakt door de harde vernietigingsplicht cf. de Archiefwet. Deze notitie is aangeboden aan het project Vernieuwing Archiefwet (OCW), dat in overleg met Di-stroy beziet  op welke wijze hieraan een vervolg kan worden gegeven.
  • In veel sectorale wetgeving wordt het begrip vernietiging gehanteerd in relatie tot specifieke informatiecategorieën. Begin september is een start gemaakt met een onderzoek, dat voorziet in een (rijksbrede) inventarisatie van harde vernietigingstermijnen in sectorale wetgeving en het ontwikkelen van een register, waarin het overzicht kan worden bijgehouden.

In de komende weken gaat het project in overleg met met de stakeholders bekijken hoe de doelstellingen en de op te leveren producten kunnen worden geconcretiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van signalen uit de klankbordgroep en de stuurgroep dat er behoefte is aan een duidelijker beeld van het probleem waarvoor een oplossing moet komen. Op basis van de deze concretisering gaat het project het plan voor de komende maanden opstellen.